Výchovný poradca

Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva: Ing. Silvia Sečanská 

email: secanska@zspodzaba.sk

Konzultačné hodiny: každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody)

                                          Miestnosť: B2 - 2. poschodie č.dv.124

      -----------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre deviatakov:


Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 1.4.2020 (streda) .

 

Talentové skúšky sa uskutočnia v dňom od 15.3.2020 do 30.4.2020 (presný dátum zverejní konkrétna stredná škola).

 

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa uskutoční v termínoch: 

                1.termín: 11.5.2020 (pondelok)

                2.termín: 14.5.2020 (štvrtok)

 

2.kolo prijímacích skúšok sa uskutoční   16.6.2020 (utorok)   

 

 KOMPARO pre deviatakov:  je ideálna príprava na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.  V školskom roku 2019 / 2020 sa uskutoční 14. 11. 2019. Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobné vysvedčenie so svojimi výsledkami. Dozvie sa ,ako je na tom v porovnaní s vyše 20 000 žiakmi z celého Slovenska, ktoré typy otázok mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať  pred celoslovenským testovaním. Testovanie KOMPARO organizuje renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing.

Ďalšie informácie nájdete aj na www.komparo.sk  a  www.exam.sk

Užitočné webové adresy:

www.stredneskoly.sk

www.svs.edu.sk

www.zoznamskol.eu

www.exam.sk

www.nucem.sk

 

Oznam pre piatakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka sa uskutoční 20.11.2019 (streda).

Talentové skúšky (tanečné konzervatórium, matematické triedy a športové školy) sa uskutočnia v dňom od 15.3.2020 do 30.4.2020 (presný dátum zverejní konkrétna stredná škola).

Prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa uskutočnia v termínoch: 

                1.termín: 11.5.2020 (pondelok)

                2.termín: 14.5.2020 (štvrtok)

Dôležité termíny:

Do 1. 2. 2020

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špecifických schopností, zručností a talentu.

Do 20. 2. 2020
Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy – školy s talentovými skúškami (aj osemročné športové gymnáziá a bilingválne školy).

Do 28. 2. 2020
Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami.

Do 31. 3. 2020

Riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium na netalentové odbory.

Do 10. 4. 2020
Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (aj osemročné gymnáziá).

Do 20. 4. 2020
Základná škola odošle prihlášky na stredné školy.

      ---------------------------------------------------------------------------------- 

Práca výchovnej poradkyne:

 1. Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
 • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
 • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov
 1. Oblasť vzdelávania 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
 • príprava Testovania 9 a Komparo 
 1. Oblasť profesijnej orientácie 
 • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
 • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
 • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
 • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
 • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
 • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 
 1. Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 
 • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...