Výchovný poradca

Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva: Ing. Silvia Sečanská 

email: secanska@zspodzaba.sk

Konzultačné hodiny: každý prvý pondelok v mesiaci od 14,30 do 16,30 (alebo podľa dohody)

                                          Miestnosť: B2 - 2. poschodie č.dv.124

      -----------------------------------------------------------------------------------

Oznam pre deviatakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníkov ZŠ sa uskutoční 3.4.2019 (streda)

Talentové skúšky: 25.3.2019 - 12.4.2019 (dátum upresní stredná škola)

1.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 
                1.termín: 13.5.2019
                2.termín: 16.5.2019
2.kolo prijímacích skúšok:  18.6.2019    

TEST KOMPARO PRE 9. ročníky:

je ideálna príprava na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky na stredné školy.

 V novembri 2018 sa žiaci 9. ročníka našej školy zúčastnia testovania KOMPARO.

Každý účastník testovania dostane podrobné vysvedčenie so svojimi výsledkami. Dozvie sa , ako je na tom v porovnaní s vyše 20 000 žiakmi z celého Slovenska, ktoré typy otázok mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.

Testovanie KOMPARO organizuje renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing.

Ďalšie informácie aj na www.komparo.sk , www.exam.sk

Užitočné webové adresy:

www.stredneskoly.sk

www.svs.edu.sk

www.zoznamskol.eu

www.exam.sk

www.nucem.sk


Oznam pre piatakov:

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka sa uskutoční 21.11.2018 (streda).


Dôležité termíny:

Do 20.2.
Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy – školy s talentovými skúškami
(aj osemročné športové gymnáziá a bilingválne školy)

Do 28.2.
Základná škola odošle prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

Do 10.4.
Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (okrem talentových skúšok)
(aj osemročné gymnáziá)

Do 20.4.
Základná škola odošle prihlášky na stredné školy

      ---------------------------------------------------------------------------------- 

Práca výchovnej poradkyne:

 1. Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
 • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
 • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov
 1. Oblasť vzdelávania 
 • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
 • príprava Testovania 9 a Komparo 
 1. Oblasť profesijnej orientácie 
 • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
 • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
 • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
 • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
 • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
 • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 
 1. Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 
 • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...