Školské poradenstvo


Špeciálno-pedagogický a psychologický servis na škole je zabezpečovaný školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom. 

Školský psychológ: PaedDr. Lucia Mošková
Špeciálny a liečebný pedagóg: Mgr. Alžbeta Duffeková


Náplň našej spoločnej činnosti:

 • pomáhame riešiť vzdelávacie problémy žiakov – nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania;
 • venujeme sa žiakom s poruchami učenia, spolupracujeme pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len žiakov so ŠVVP), zabezpečujeme integráciu týchto žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
 • vyhľadávame žiakov tvorivých, nadaných a talentovaných a v spolupráci s učiteľmi pripravujeme pre nich špeciálne diferencované postupy vo výchove a vzdelávaní;
 • pomáhame žiakom neprospievajúcim a žiakom učiacich sa pod svoje možnosti;
 •  venujeme sa žiakom s problémami a poruchami v správaní;
 • pomáhame žiakom nachádzajúcich sa v nejakej ťažkej životnej situácii (stres, napätie, frustrácia);
 • pomáhame žiakom riešiť osobnostné problémy - adaptačné problémy pri nástupe do školy, konflikty so spolužiakmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti, neistota....a pod.;
 • poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných a vzdelávacích problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa.

   Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP) a                               Špeciálno-pedagogickou poradňou (ŠPP)Našou úlohou je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva
žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPP a ŠPP. CPPPP zabezpečuje komplexnú psychologickú a
špeciálno-pedagogickú diagnostiku a zabezpečuje súhlas s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka.

Vzdelávanie a starostlivosť o začlenených žiakov 

Začlenení žiaci (ZŽ) sú na našej škole vzdelávaní formou individuálnej integrácie. Každý integrovaný žiak má vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program (ďalej IVVP), ktorého súčasťou je úprava obsahu a foriem vzdelávania v jednotlivých predmetoch, prípadne úprava učebných osnov konkrétneho predmetu (len v prípade, ak žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka). Integrované vzdelávanie žiakov na našej škole prebieha na základe diagnostiky a odporúčaní školského zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva. 

Význam IVVP:

-          cieľom IVVP nie je hľadať úľavy pre začleneného žiaka na vyučovaní, ale spôsoby, ktoré umožnia žiakovi pracovať podľa svojich možností a individuálnym tempom;

-          umožňuje dieťaťu pracovať na úrovni, ktorú dosahuje;

-          nutná je aktívna účasť žiaka, ktorá tvorí jeho rolu, pričom žiak nie je pasívnym objektom pôsobenia učiteľa a rodiča;

-          do prípravy sa zapájajú aj rodičia, ktorí sa tak stávajú zodpovednými za výsledky práce svojho dieťaťa.

 

Integrovať žiaka neznamená – obrazne povedané, že „žiak bude mať nohy na stole a čítať noviny“. Znamená to pre žiaka drinu, prácu naviac, keď ostatné deti majú voľno, on musí vypracovávať cvičenia navyše: napr. na zlepšenie vnímania dlhých hlások pracuje so zvončekom, pri zlepšovaní analýzy a syntézy sa „hrá“ s rodičmi na robota, na tréning pozornosti musí urobiť cvičenia v štvorcovej sieti, aby sa zlepšil v čítaní, musí hľadať vynechané slabiky či slová v texte a pod.

 

Reedukácia

 • Na škole je pre začlenených žiakov zabezpečená reedukačná a psychoterapeutická odborná starostlivosť zameraná na reedukáciu, kompenzáciu negatívneho vplyvu ŠPU, progres a rozvoj začlenených žiakov vo výchovnom a vyučovacom procese.
 • Reedukácia špecifických porúch učenia neznamená doučovanie, ale kompenzáciu oslabených poznávacích funkcií dieťaťa podieľajúcich sa na učení (napr. pozornosť, pamäť, sluchová analýza a syntéza, logické myslenie a pod.).
 • Tento proces môže byť úspešný len za aktívnej účasti rodičov na ňom, pretože sa často stáva, že snaha učiteľov a snaha odborných zamestnancov nestačí a dieťa má stále problémy.
 • Rodičia by mali pravidelne navštevovať poradenské zariadenie (alebo školskú poradňu) a doma pracovať so svojím dieťaťom podľa ich pokynov, systematicky a pravidelne.
 • Dieťaťu sa treba venovať každý deň, precvičovať s ním zadané cvičenia, aby nastalo zlepšenie. To kladie zvýšené nároky na domácu prípravu.
 • Na záver si však treba uvedomiť, že integrácia sa môže kedykoľvek zrušiť, ak rodič s dieťaťom pravidelne nenavštevuje poradenské zariadenia, nepracuje podľa ich pokynov, zanedbáva domácu prípravu, príp. žiak zneužíva integráciu na vlastnú nečinnosť na vyučovaní či nepostihnuteľnosť.

 

Podstránky (1): Kontakt
Comments