Oznamy‎ > ‎

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 13. 3. 2017, 4:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2017, 6:21 ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt včielka maja

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt- v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.


Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk  približne  koncom mája. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

·        Rozhodnutie o prijatí do školy

·        Rozhodnutie o neprijatí do školy

·        Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

Prosíme rodičov, ktorí budú žiadať o odklad školskej dochádzky, aby už na zápis priniesli potvrdenie o doporučení odkladu školskej dochádzky od pedagogického centra, príp. detského lekára a žiadosť na odklad školskej dochádzky.

Podmienky prijatia detí do 1. ročníka:

Škola príjme dieťa, 

  • ktoré dovŕši k 31. augustu šesť rokov života, dosiahne školskú zrelosť a rajonizáciou patrí na našu školu
  • ktoré malo v minulom roku odročenú školskú dochádzku a rajonizáciou patrí na našu školu
  • zapíše dieťa, kde sa bude žiadať odklad školskej dochádzky a napriek tomu dovŕši k 31. augustu šesť rokov a rajonizačne patrí na našu školu
  • ktorého súrodenec už navštevuje našu škollu
  • ktoré uspokojivo zvládne orientačný test školskej zrelosti vypracovaný naším pedagogicko-psychologickým servisom
  • ktoré sa narodilo po 1. septembri 2011 len na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia školskej zrelosti a písomného odporučenia školského psychológa a pediatra a rajonizačne patrí na našu školu
  • ktoré má záujem navštevovať našu školu a rajonizačne na ňu nepatrí

 

Rajonizácia školy:

Amurská, Baltská,  Bodrocká, Dudvážska, Dvojkrížna, Hornádska,

Hronská, Ipeľská, Ulica Janka Kráľa, Jókaiho, Kazanská, Korytnická,

Latorická, Linzbothova, Podzáhradná, Uzbecká

KONTAKT  ŠKOLY:

           Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

                     Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová (heldova@zspodzaba.sk)

                Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

 

                                 

Comments