Oznamy‎ > ‎

Školské stravovanie- info

uverejnené 4. 10. 2019, 0:00 používateľom Gabriela Fajnorová

Informácia o obedoch školského stravovania

Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v DOKUMENTOCH.

Výška príspevku:

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie.

Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

 Suma obedov:

1.stupeň:  1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )

2.stupeň:  1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10  € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

Neodhlásená strava:

Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni a to do 14,00 predchádzajúceho dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:30 hod. v deň stravovania a to:

·       Telefonicky na čísle: 02/4524-5166

·       Mailom: lnovotna@zspodzaba.sk

 Od 1.10.2019 je stravovanie v školskej jedálni - po verejnom obstarávaní - zabezpečené firmou Global Gastro s.r.o. Bratislava.

 

Comments