Oznamy


Pokyny pre stravníkov od 01/2020

uverejnené 20. 1. 2020, 7:09 používateľom Gabriela Fajnorová

Pani vedúca šk. jedálne p. Dullová pripravila nový platobný rozpis pre stravníkov kvôli odbúraniu administratívy a zjednodušeniu platieb.
Počet platieb do konca šk. roku je 5, do 24.1.2020 treba uhradiť 1. riadok tabuľky: platbu január aj réžiou februárovou: 1. st.20,20 € a 2. st. 22 €. 
Ostatné platby sú na sumy: 1. st.: 10,20 a 2. st.12 €.
Vyúčtovanie prebehne v mesiaci jún 2020.

Šekové poukážky sa už deťom rozdávať nebudú !!!! Rodič je zodpovedný uhradiť platbu každý mesiac k 25. v mesiaci.
Rozpis je uvedený v prílohe.

Ďakujeme za porozumenie.

Zmena mailovej adresy ŠJ

uverejnené 3. 1. 2020, 1:59 používateľom Gabriela Fajnorová

Vedúca školskej jedálne oznamuje zákonným zástupcom žiakov a zamestnancom zmenu mailovej adresy na odhlasovanie obedov a komunikáciu. Nová mailová adresa je: odhlasky@zspodzaba.sk.

Doterajšia mailová adresa lnovotna@zspodzaba.sk bude dočasne presmerovaná na novú adresu.

Ďakujeme za porozumenie.

Nedoplatky za štátnu dotáciu

uverejnené 19. 12. 2019, 2:14 používateľom Gabriela Fajnorová

V týchto dňoch sa rozposielajú mailom rodičom - nedoplatky za štátnu dotáciu za neodhlásené obedy za mesiace september, október, november 2019. 
Prosíme rodičov, aby si skontrolovali maily, či sa ich nedoplatky týkajú a urýchlene zrealizovali platby!
Nárok na štátnu dotáciu vzniká iba vtedy, ak žiak bol aspoň 1 hodinu na vyučovaní a odobral obed. Pripomíname dôležitosť odhlasovania a odoberania obedov, aby rodičom nevznikali zbytočné nedoplatky.
                                                               I. Mišiaková, administr. pracovníčka šk.jedálne

Poplatky ŠJ

uverejnené 11. 12. 2019, 22:34 používateľom Gabriela Fajnorová

Vedúca školskej jedálne oznamuje zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa stravujú v ŠJ, že v predpise stravného na mesiac január 2020, bude zahrnutý len poplatok na nákup surovín, podľa platného VZN bez réžie. 
Réžia za mesiac január 2020, bude účtovaná v nasledujúcich poplatkoch za stravu.

Vyhodnotenie zberu papiera

uverejnené 12. 11. 2019, 22:30 používateľom Gabriela Fajnorová

Triedy:

 1.miesto

3.A

739 kg

 2.miesto

5.B

732 kg

 3.miesto

2.A

719 kg

 

 

 

 4.

4.A

694 kg

 5.

9.B

635 kg

 6.

4.B

629 kg

 7.

3.C

624 kg

 8.

2.B

599 kg

 9.

6.A, 8.B

563 kg

 10.

5.D

474 kg

 11.

2.C

272 kg

 12.

5.C

223 kg

 13.

1.B

218 kg

 14.

1.C

200 kg

 15.

4.C

160 kg

 16.

7.A

158 kg

 17.

6.C

147 kg

 18.

1.A

145 kg

 19.

8.A

128 kg

 20.

3.B

116 kg

 21.

2.D

101 kg

 22.

7.B

56,5 kg

 23.

6.B

33 kg

 24.

5.A

17 kg

 25.

8.C

15 kg

26.

9.A

0 kg

 

Jednotlivci:

 

 1.miesto

L. Rapčová

9.B

555 kg

 2.miesto

F. Faško

3.A

432 kg

 3.miesto

A. Wolfová

4.B

300 kg

 

 

 

 

 4.

M. Bičan

8.B

227 kg

 5.

N. Gregorová

2.B

215 kg

 6.

M. Gregor

5.B

200 kg

 7.

P. Bičanová

6.A

178 kg

 8.

R. Bôžik

4.A

172 kg

 9.

A. Majerčáková

2.A

160 kg

10. 

M. Jeriga

3.C

156 kg

 Víťazom gratulujeme, odmeníme ich a všetkým zúčastneným ďakujeme ! 

Jazyková škola International house

uverejnené 23. 10. 2019, 5:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 23. 10. 2019, 5:50 ]

Viac informácií a cenu kurzov nájdete na www.ihbratislava.sk

 

Deti môžete zapísať do kurzu na šk. rok 2019/20  vyplnením online prihlášky.


ROZVRH – utorky a štvrtky

Prvý ročník: 14.05 – 14.50

Druhý ročník:  15.00 – 15.45

 


Zber starého papiera

uverejnené 11. 10. 2019, 0:12 používateľom Gabriela Fajnorová

Vyhlasujeme zber starého papiera, ktorý sa uskutoční od:

21. októbra do 25. októbra 2019 
v čase od 7,00 do 8,00 a 
                     od 15,00 do 16,00 hod. 

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami.
                                                                          Ďakujeme !

Poplatok ZRPŠ

uverejnené 10. 10. 2019, 23:55 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 10. 2019, 0:46 ]

Vážení rodičia,

 

dňa 16.9.2019 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2019-2020 výšku členského príspevku ZRPŠ   20,- euro na žiaka /vždy iba jedno dieťa v rodine - platí najstarší súrodenec/.

 

Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, koberce, skrine do tried na I. a II. stupni, stoličky do auly školy, žiaci sú každý rok úrazovo poistení na všetky školské akcie,  financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy.

 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí.

 

Príspevok prosím odovzdajte do 29.10.2019 triednej učiteľke.

Herdová Katarína

predseda CVZRPŠ


Školské stravovanie- info

uverejnené 4. 10. 2019, 0:00 používateľom Gabriela Fajnorová

Informácia o obedoch školského stravovania

Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v DOKUMENTOCH.

Výška príspevku:

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie.

Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

 Suma obedov:

1.stupeň:  1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )

2.stupeň:  1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10  € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

Neodhlásená strava:

Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni a to do 14,00 predchádzajúceho dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:30 hod. v deň stravovania a to:

·       Telefonicky na čísle: 02/4524-5166

·       Mailom: lnovotna@zspodzaba.sk

 Od 1.10.2019 je stravovanie v školskej jedálni - po verejnom obstarávaní - zabezpečené firmou Global Gastro s.r.o. Bratislava.

 

Krúžky- vzdelávacie poukazy

uverejnené 8. 9. 2019, 3:44 používateľom Gabriela Fajnorová

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

 - Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.

Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

- Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.

Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

Ak je krúžok obsadený, žiak si môže urýchlene vybrať iný krúžok, v ktorom sú ešte voľné miesta.

Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 13.9.2019 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!! 

 

1-10 of 15