Oznamy

Vyhodnotenie zberu papiera

uverejnené 12. 11. 2019, 22:30 používateľom Gabriela Fajnorová

Triedy:

 1.miesto

3.A

739 kg

 2.miesto

5.B

732 kg

 3.miesto

2.A

719 kg

 

 

 

 4.

4.A

694 kg

 5.

9.B

635 kg

 6.

4.B

629 kg

 7.

3.C

624 kg

 8.

2.B

599 kg

 9.

6.A, 8.B

563 kg

 10.

5.D

474 kg

 11.

2.C

272 kg

 12.

5.C

223 kg

 13.

1.B

218 kg

 14.

1.C

200 kg

 15.

4.C

160 kg

 16.

7.A

158 kg

 17.

6.C

147 kg

 18.

1.A

145 kg

 19.

8.A

128 kg

 20.

3.B

116 kg

 21.

2.D

101 kg

 22.

7.B

56,5 kg

 23.

6.B

33 kg

 24.

5.A

17 kg

 25.

8.C

15 kg

26.

9.A

0 kg

 

Jednotlivci:

 

 1.miesto

L. Rapčová

9.B

555 kg

 2.miesto

F. Faško

3.A

432 kg

 3.miesto

A. Wolfová

4.B

300 kg

 

 

 

 

 4.

M. Bičan

8.B

227 kg

 5.

N. Gregorová

2.B

215 kg

 6.

M. Gregor

5.B

200 kg

 7.

P. Bičanová

6.A

178 kg

 8.

R. Bôžik

4.A

172 kg

 9.

A. Majerčáková

2.A

160 kg

10. 

M. Jeriga

3.C

156 kg

 Víťazom gratulujeme, odmeníme ich a všetkým zúčastneným ďakujeme ! 

Jazyková škola International house

uverejnené 23. 10. 2019, 5:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 23. 10. 2019, 5:50 ]

Viac informácií a cenu kurzov nájdete na www.ihbratislava.sk

 

Deti môžete zapísať do kurzu na šk. rok 2019/20  vyplnením online prihlášky.


ROZVRH – utorky a štvrtky

Prvý ročník: 14.05 – 14.50

Druhý ročník:  15.00 – 15.45

 


Zber starého papiera

uverejnené 11. 10. 2019, 0:12 používateľom Gabriela Fajnorová

Vyhlasujeme zber starého papiera, ktorý sa uskutoční od:

21. októbra do 25. októbra 2019 
v čase od 7,00 do 8,00 a 
                     od 15,00 do 16,00 hod. 

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami.
                                                                          Ďakujeme !

Poplatok ZRPŠ

uverejnené 10. 10. 2019, 23:55 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 10. 2019, 0:46 ]

Vážení rodičia,

 

dňa 16.9.2019 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2019-2020 výšku členského príspevku ZRPŠ   20,- euro na žiaka /vždy iba jedno dieťa v rodine - platí najstarší súrodenec/.

 

Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, koberce, skrine do tried na I. a II. stupni, stoličky do auly školy, žiaci sú každý rok úrazovo poistení na všetky školské akcie,  financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy.

 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí.

 

Príspevok prosím odovzdajte do 29.10.2019 triednej učiteľke.

Herdová Katarína

predseda CVZRPŠ


Školské stravovanie- info

uverejnené 4. 10. 2019, 0:00 používateľom Gabriela Fajnorová

Informácia o obedoch školského stravovania

Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v DOKUMENTOCH.

Výška príspevku:

Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie.

Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

 Suma obedov:

1.stupeň:  1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )

2.stupeň:  1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10  € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

Neodhlásená strava:

Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni a to do 14,00 predchádzajúceho dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:30 hod. v deň stravovania a to:

·       Telefonicky na čísle: 02/4524-5166

·       Mailom: lnovotna@zspodzaba.sk

 Od 1.10.2019 je stravovanie v školskej jedálni - po verejnom obstarávaní - zabezpečené firmou Global Gastro s.r.o. Bratislava.

 

Krúžky- vzdelávacie poukazy

uverejnené 8. 9. 2019, 3:44 používateľom Gabriela Fajnorová

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

 - Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.

Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

- Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.

Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

Ak je krúžok obsadený, žiak si môže urýchlene vybrať iný krúžok, v ktorom sú ešte voľné miesta.

Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 13.9.2019 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!! 

 

Zoznam pomôcok

uverejnené 3. 9. 2019, 2:30 používateľom Gabriela Fajnorová

Dolu v prílohe je zverejnený zoznam pomôcok pre žiakov, ktorý je iba orientačný. Každý vyučujúci  jednotlivých predmetov oznámi žiakom, aké pomôcky budú potrebovať. 

Začiatok zberu vrchnáčikov

uverejnené 1. 9. 2019, 5:26 používateľom Martina Musilová

 
        Prázdniny sú nenávratne preč a my sa znovu stretávame v školských laviciach. Tak ako nám začal nový školský rok tak nám začal aj zber vrchnáčikov na našej škole. Tento rok každým vrchnáčikom pomôžeme Peťkovi a jeho rodine. Staňte sa súčasťou pri naplnení sna o lepšom zajtrajšku. Nestojí to nič len odkladanie vrchnáčikov z fliaš, pracích práškov, káv...Na konci školského roka sa dozvieme, či sa nám podarilo prekonať rekord z minulého roka.

Peťkov príbeh...

Peťko sa narodil s náhodnou vývojovou vrodenou chybou - diafragmatická hernia - bez ľavej bránice. Prvé mesiace bol v umelom spánku napojený na veľa prístrojov, ktoré zabezpečovali jeho základné životné funkcie. Tieto prvé mesiace absolvoval cez desať operácií. Dlhá hospitalizácia a vážny zdravotný stav sa podpísali aj pod jeho psychomotorický vývin. Za kg vrchnákov rodina dostane osemnásť centov. „Budeme vďační za akúkoľvek pomoc, za každučký vrchnák. A najkrajšie na tom je, že Peťko napreduje, viac po mentálnej stránke, po tej fyzickej to ide trošku pomaly. Že všetka tá snaha a námaha stojí za to.“    Peťkova rodina

PaedDr. Lucia Branikovičová 

Organizácia školy 2.9.

uverejnené 27. 8. 2019, 6:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 8. 2019, 22:05 ]

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

dňa 2. 9. 2019 v pondelok o 8,30 hod  na školskom dvore.

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore.

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod.

a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 2.9. nebude v prevádzke školský klub detí ani  školská jedáleň.

Pokyny pre žiakov:        

1.    Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.

2.    Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.

3.    Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.

4.    Celý týždeň od 3.9. do 6.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.

5.    Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 3.9. a v stredu 4. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 5.9. a v piatok 6.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

 

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

 

1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 2.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.

 

Dňa 2. 9. končí vyučovanie o 10,30 hod.

            

       27.8.2019                                                                                        RNDr. Alena Heldová,

                                                                                                                      riaditeľka školy

Pokyny k platbám za obedy za september

uverejnené 27. 8. 2019, 5:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 1. 9. 2019, 22:53 ]

Dňa 2.9.2019 bude školská jedáleň mimo prevádzky a obedy sa vydávať nebudú.

Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. augusta 2019 a avízo o platbe treba zaslať na mail: lnovotna@zspodzaba.sk

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145
variabilný symbol: 92019
poznámka: meno + trieda žiaka

Suma: 1.stupeň: 10,20 eur ( 20dní x 0,01 + 10 euro réžia )
            2.stupeň: 12,00 eur ( 20dní x 0,10 + 10 euro réžia )

Nové čipy pre prvákov a nových žiakov bude možné zakúpiť v pondelok 2.9.2019 v čase od 8,00 – do 9,00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ (vchodom do pavilónu). Poplatok za čip: 2 eurá. Čip bude aktívny po uhradení platby za obedy a zaslaním avíza o platbe.

Pre žiakov, ktorí neodovzdali zápisné lístky, strava pripravená nebude. Všetky odhlášky z minulého školského roka budú odpočítané v predpise na mesiac október 2019.

VZHĽADOM K PRÍPRAVÁM NA ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU ŠKOLSKEJ KUCHYNE, BUDE STRAVOVANIE ZABEZPEČENÉ DODÁVATEĽSKÝM SPOSOBOM – DOVOZOM HOTOVEJ STRAVY, KTORÚ PRIPRAVÍ A ZABEZPEČÍ FIRMA – GLOBAL GASTRO s.r.o.

                                                                           RNDr. L. Novotná, vedúca šk. kuchyne

 

1-10 of 11