Oznamy

Krúžky- vzdelávacie poukazy

uverejnené 8. 9. 2019, 3:44 používateľom Gabriela Fajnorová

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

 - Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.

Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

- Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.

Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

Ak je krúžok obsadený, žiak si môže urýchlene vybrať iný krúžok, v ktorom sú ešte voľné miesta.

Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 13.9.2019 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!! 

 

Zoznam pomôcok

uverejnené 3. 9. 2019, 2:30 používateľom Gabriela Fajnorová

Dolu v prílohe je zverejnený zoznam pomôcok pre žiakov, ktorý je iba orientačný. Každý vyučujúci  jednotlivých predmetov oznámi žiakom, aké pomôcky budú potrebovať. 

Začiatok zberu vrchnáčikov

uverejnené 1. 9. 2019, 5:26 používateľom Martina Musilová

 
        Prázdniny sú nenávratne preč a my sa znovu stretávame v školských laviciach. Tak ako nám začal nový školský rok tak nám začal aj zber vrchnáčikov na našej škole. Tento rok každým vrchnáčikom pomôžeme Peťkovi a jeho rodine. Staňte sa súčasťou pri naplnení sna o lepšom zajtrajšku. Nestojí to nič len odkladanie vrchnáčikov z fliaš, pracích práškov, káv...Na konci školského roka sa dozvieme, či sa nám podarilo prekonať rekord z minulého roka.

Peťkov príbeh...

Peťko sa narodil s náhodnou vývojovou vrodenou chybou - diafragmatická hernia - bez ľavej bránice. Prvé mesiace bol v umelom spánku napojený na veľa prístrojov, ktoré zabezpečovali jeho základné životné funkcie. Tieto prvé mesiace absolvoval cez desať operácií. Dlhá hospitalizácia a vážny zdravotný stav sa podpísali aj pod jeho psychomotorický vývin. Za kg vrchnákov rodina dostane osemnásť centov. „Budeme vďační za akúkoľvek pomoc, za každučký vrchnák. A najkrajšie na tom je, že Peťko napreduje, viac po mentálnej stránke, po tej fyzickej to ide trošku pomaly. Že všetka tá snaha a námaha stojí za to.“    Peťkova rodina

PaedDr. Lucia Branikovičová 

Organizácia školy 2.9.

uverejnené 27. 8. 2019, 6:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 8. 2019, 22:05 ]

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

dňa 2. 9. 2019 v pondelok o 8,30 hod  na školskom dvore.

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore.

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod.

a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 2.9. nebude v prevádzke školský klub detí ani  školská jedáleň.

Pokyny pre žiakov:        

1.    Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.

2.    Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.

3.    Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.

4.    Celý týždeň od 3.9. do 6.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.

5.    Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 3.9. a v stredu 4. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 5.9. a v piatok 6.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

 

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

 

1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 2.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.

 

Dňa 2. 9. končí vyučovanie o 10,30 hod.

            

       27.8.2019                                                                                        RNDr. Alena Heldová,

                                                                                                                      riaditeľka školy

Pokyny k platbám za obedy za september

uverejnené 27. 8. 2019, 5:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 1. 9. 2019, 22:53 ]

Dňa 2.9.2019 bude školská jedáleň mimo prevádzky a obedy sa vydávať nebudú.

Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. augusta 2019 a avízo o platbe treba zaslať na mail: lnovotna@zspodzaba.sk

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145
variabilný symbol: 92019
poznámka: meno + trieda žiaka

Suma: 1.stupeň: 10,20 eur ( 20dní x 0,01 + 10 euro réžia )
            2.stupeň: 12,00 eur ( 20dní x 0,10 + 10 euro réžia )

Nové čipy pre prvákov a nových žiakov bude možné zakúpiť v pondelok 2.9.2019 v čase od 8,00 – do 9,00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ (vchodom do pavilónu). Poplatok za čip: 2 eurá. Čip bude aktívny po uhradení platby za obedy a zaslaním avíza o platbe.

Pre žiakov, ktorí neodovzdali zápisné lístky, strava pripravená nebude. Všetky odhlášky z minulého školského roka budú odpočítané v predpise na mesiac október 2019.

VZHĽADOM K PRÍPRAVÁM NA ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU ŠKOLSKEJ KUCHYNE, BUDE STRAVOVANIE ZABEZPEČENÉ DODÁVATEĽSKÝM SPOSOBOM – DOVOZOM HOTOVEJ STRAVY, KTORÚ PRIPRAVÍ A ZABEZPEČÍ FIRMA – GLOBAL GASTRO s.r.o.

                                                                           RNDr. L. Novotná, vedúca šk. kuchyne

 

Informácia o obedoch

uverejnené 20. 8. 2019, 23:28 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 8. 2019, 23:21 ]

V zmysle zákona o dotácii na stravovanie a na podporu výchovy k stravovacím návykom, túto možno poskytnúť len na základe prihlášky, ktorou zákonný zástupca prihlási žiaka na stravovanie prostredníctvom zápisného lístka.
Vyplnené prihlášky je nutné doručiť najneskôr do 30.augusta 2019 do veľkej schránky pri hlavnom vchode do budovy ZŠ. 
Pre neprihlásených žiakov strava nebude pripravená. Žiaci 1.ročníkov, označia triedu - len poznámkou 1.ročník.
Ďalšie pokyny k stravovaniu budú uverejnené priebežne na webovej stránke školy.

Prihláška na stravovanie sa nachádza nižšie.

Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny k prihlasovaniu žiakov na stravu, prihlášky na stravu vhadzovali do schránky pri hlavnom vchode a neposielali ich mailom. Prihláška musí byť vytlačená, správne vypísaná a vlastnoručne podpísaná zákonným zástupcom!!!

 

1-6 of 6