O škole‎ > ‎

Vybavenie školy

Okrem klasických 24 kmeňových  tried má naša škola pre každý predmet vybudovanú odbornú učebňu. Sú to učebne fyziky, chémie, prírodopisu, technickej výchovy, či školská kuchynka. 
Škola má 2 telocvične, herňu na stolný tenis. Samozrejmosťou sú 4 učebne informatickej výchovy s počítačmi, dataprojektormi i notebookami. 
Na vyučovanie cudzích jazykov je k dispozícii jazykové laboratórium so slúchadlami. Na moderný spôsob vyučovania sa využívajú 2 učebne s interaktívnou tabuľou. 
Vo vyučovacom procese je využívaná audiotéka a videotéka. Žiaci môžu navštevovať aj školskú knižnicu a jedáleň.
Všetky vchody do budovy školy sú monitorované bezpečnostným kamerovým systémom.