Informatická výchova

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je:   

 • zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote,
 • prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača,
 • v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
 • získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch,
 • dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach

 Obsah je rozdelený na 5 tematických okruhov:

 •  Informácie okolo nás
 •  Komunikácia prostredníctvom IKT
 •  Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
 •  Princípy fungovania IKT
 •  Informačná spoločnosť

Čo sa učíme v 2. ročníku:                                               

 • Poznať časti PC, zapnúť a vypnúť počítač
 • Správať sa v počítačovej učebni
 • Ovládať správne počítačovú myš - pohyb myšou
 • Získať elementárne zručnosti  v práci s grafickou informáciou – obrázkom
 • Kreslenie v grafickom editore
 • Ukladanie textových dokumentov do svojich priečinkov
 • Pracovať v detskom textovom editore - písanie písmen a číslic
 • Zoznámiť sa so základnými pravidlami práce a bezpečnosti na internete
 • Pracovať s edukačnými programami

Čo sa učíme v 3. ročníku:

 • Poznať a rešpektovať pravidlá vhodného správania pri počítači
 • Pomenovať časti počítača a vedieť načo slúžia jeho jednotlivé časti
 • Minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho
 • V detskom textovom editore písať texty,  vedieť používať klávesy Shift, Caps Lock, Enter, medzerník....
 • Meniť veľkosť a tvar písma, pracovať s farbou písma, zarovnávať text
 • V grafickom programe používať nástroj Pečiatka, kresliť, vyfarbovať, presúvať a zoraďovať
 • Tvoriť vlastné kresby
 • Detský programovací jazyk Baltík 3 - režim Skladať scénu
 • Pracovať s multimédiami - hra so zvukmi
 • Kategorizovať veci a objekty podľa určitých vlastností
 •  Dokázať vo webovom prehliadači postupne prechádzať viac odkazov
 • Vedieť vyhľadať obrázky na internete, skopírovať ich a vložiť do dokumentu
 • Poznať význam slova „surfovanie“ – prezeranie webových stránok
 • Vedieť vytvoriť a posielať mailové správy
 • Poznať základné zásady bezpečnosti na internete
Čo sa učíme v 4. ročníku                                                                             
 • Pracovať s priečinkami
 • Osvojiť si základné zručnosti v práci s textovým editorom
 • Kresliť v rôznych programoch, vedieť využívať rôzne nástroje, pečiatky
 • Vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore
 • Zapnúť a vypnúť fotoaparát, odfotografovať nejaký objekt
 • Riešiť problémy počítačom
 • V detskom programe Baltík – programovať v režime: Začiatočník
 • Bezpečne sa správať na internete
 • Pracovať s edukačnými programami
 • Ovládať tvorenie jednoduchej prezentácie na danú tému z jednotlivých predmetov
 • Sťahovanie obrázkov do prezentácií
 • Orientovať sa v jednoduchých stránkach na internete, využívať ďalšie linky
 • Dokázať si samostatne spustiť hru z internetu
 • Správne písať internetovú adresu webovej stránky
 • Poznať internetové časopisy, vedieť hlasovať v ankete a vedieť čo je domovská stránka
 • Samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete
 • Poznať nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov a vedieť sa bezpečne správať na internete
 • Rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné od nevhodných, poznať pravidlá písania na internete, pochopiť autorské práva
 • Pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, doplniť postupnosť čísel a označiť pomocou čísel postupnosť krokov
    A  EŠTE  VEĽA - VEĽA  NOVÉHO A  ZÁBAVNÉHO  ! ! !

                            Mgr. Gabriela Fajnorová
Naše práce:
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
ą
Gabriela Fajnorová,
12. 10. 2015, 23:37
Comments