O škole‎ > ‎

Rámcový učebný plán

Školský učebný plán pre I. stupeň ZŠ

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci 1. stupňa vyučujú podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu.


 

 

Vzdelávacie oblasti

Predmet/ Ročník

Povinné + voliteľné

1.ročník

hodiny

2.ročník

hodiny

3.ročník

hodiny

4.ročník

hodiny

1.

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

9

8 + 1

7 + 1


 

 

Cudzí  jazyk

 

 

3

3

2.

Príroda a spoločnosť

Prvouka / Prírodoveda

 1 + 1


1

2

 

 

Vlastiveda

 


1

2

3.

Človek a hodnoty

Etická výchova

Náboženská výchova

1

1

1

1

4.

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4+ 1

4 + 1

4 + 1

4 +1

 

 

Informatická výchova/

 Informatika

 


1

1

5.

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

1

1

6.

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

1

1

1

 

 

Výtvarná výchova

2

2


7.

Zdravie a pohyb

Telesná výchova / Telesná a športová výchova

2

2 + 1

2

2

 

Spolu

 

20 + 2

20 + 3

23 + 2

25+ 1


Školský učebný plán pre II. stupeň ZŠ

V školskom roku 2018/2019 sa žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka vyučujú podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu.

Žiaci 9. ročníka sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu.

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Ročník

Nižšie stredné vzdelávanie

5.

6.

7.

8.

9.

 

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

5

5

4 + 1

5

5

 

cvičenia zo slovenského

 jazyka

0

0+1

0

1

1

 

anglický jazyk

3

3

3

3

3

 

nemecký jazyk *

0

0

2

1

1

 

konverzácia v anglickom

jazyku *

0

0

2

0

0

 

Matematika a práca s informáciami

matematika

4 + 1

4 + 1

4 + 1

5

5

 

cvičenia z matematiky

0

0 + 1

0

1

1

 

informatika

1

1

1

1

0

 

Človek a príroda

fyzika

0

2

1

2

1

 

chémia

0

0

2

2

2

 

biológia

2

1

2

2

2

 

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

1

1

2

 

geografia

2

1

1

1

2

 

občianska náuka

0

1

1

0,5

0,5

 

Človek a hodnoty

etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo

1

1

1

0,5

0,5

 

Človek a svet práce

technika

1 + 1

1 + 1

1

0,5

0

 

Svet práce

0

0

0

0,5

0

 

človek a životné prostredie

0

0

0

0

0

 

 

Náuka o domácnosti

0

0

0

0

1

 

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

0

0

 

Výchova umením

0

0

0

1

1

 

výtvarná výchova

1 + 1

1

1

0

0

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

 

 Spolu

27

29

30

30

30

 


 * výber podľa záujmu žiakov


Comments