Školská jedáleň

 
Odhlasovanie obedov: od 7,00 do 7,30 hod.
Kontakt: 02/4524-5166

Vedúca šk.jedálne: Andrea Dullová 
(dullova@zspodzaba.sk)

IBAN: SK73 1100 0000 002623705145 
Variabilný symbol: 92019 ( podľa mesiacov v roku) 
Poznámka: Meno a trieda žiaka 

Platba sa uhrádza mesiac vopred – najneskôr do 25.dňa v mesiaci

Avíza o zrealizovaní platby elektronickým bankovníctvom, ako aj potvrdenia o zaplatení prostredníctvom pošty, je nutné zaslať mailom na adresu: odhlasky@zspodzaba.skalebo vhodiť do schránok označených školská jedáleň.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informácia o obedoch školského stravovania 

Žiak je prihlásený na stravovanie na základe zápisného lístka , ktorý je potrebné podpísať rodičmi a odovzdať vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie sa nachádza na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk v DOKUMENTOCH.

Výška príspevku:
Od 1.1.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, kedy štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Ide o dotáciu zo strany štátu, nie o bezplatné stravovanie. Dotácia je vo výške 1,20 € . Podmienkou je, aby sa dieťa v daný deň zúčastnilo aspoň 1 vyučovacej hodiny výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ a odobralo obed.

Na základe VZN č.5 zo dňa 11.06.2019 mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách, bolo vydané záväzné nariadenie: dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda finančným pásmom 3.

Suma obedov:
1.stupeň: 1,21 € ( 1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,01 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda )
2.stupeň: 1,30 € (1,20 je dotácia, doplatok rodiča 0,10 x počet prac. dní + 10 € réžia pri odobratí minimálne 1 obeda)

Neodhlásená strava:
Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu, alebo nepríde na obed, dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.

Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť žiaka z poskytovania stravy v školskej jedálni a to do 14,00 predchádzajúceho dňa, vo výnimočných prípadoch do 7:30 hod. v deň stravovania a to:

· Telefonicky na čísle: 02/4524-5166
· Mailom: odhlasky@zspodzaba.sk

Od 1.10.2019 je stravovanie v školskej jedálni - po verejnom obstarávaní - zabezpečené firmou Global Gastro s.r.o. Bratislava.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VZHĽADOM K PRÍPRAVÁM NA ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU ŠKOLSKEJ KUCHYNE, BUDE STRAVOVANIE OD 3.9.2019 ZABEZPEČENÉ DODÁVATEĽSKÝM SPOSOBOM – DOVOZOM HOTOVEJ STRAVY, KTORÚ PRIPRAVÍ A ZABEZPEČÍ FIRMA – GLOBAL GASTRO s.r.o.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobraziť Stiahnuť
  283 kB verzia 1 7. 1. 2020, 0:36 Gabriela Fajnorová
ą

Zobraziť Stiahnuť
  329 kB verzia 1 9. 1. 2020, 6:05 Gabriela Fajnorová
ą

Zobraziť Stiahnuť
  342 kB verzia 1 14. 1. 2020, 22:37 Gabriela Fajnorová
ą

Zobraziť Stiahnuť
  341 kB verzia 1 22. 1. 2020, 9:28 Gabriela Fajnorová