Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎Oznamy 2016-2017‎ > ‎

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 16. 2. 2017, 1:12 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 16. 2. 2017, 1:12 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Slováci si dnes už bežne volia možnosť bývať za hranicami Slovenska spoločne so svojimi deťmi. Niektorí odcestujú do vzdialenejších krajín kvôli práci, iní si vyberú život v pohraničných oblastiach, kde získali cenovo dostupnejšie bývanie. Ak sa aj rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do školy aj na Slovensku.

Povinnosť zapísať dieťa má každý

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v spádovej škole, teda tam, kam je dieťa zaradené podľa školského obvodu. Môže zapísať dieťa aj inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Súčasne rodič požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona prostredníctvom žiadosti.


V žiadosti sa podľa zákona musí nachádzať:

Meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí.

Názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

 Preskúšanie už nie je povinné každý rok

Už nie je povinnosťou žiaka vykonať každoročne komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov. Nová úprava ponúka žiakovi možnosť byť preskúšaný na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. V žiadosti sa uvedú konkrétne ročníky, za ktoré by sa mali skúšky vykonať. Termín skúšok závisí od dohody školy a rodičov žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním. To, čo bolo do 1. septembra 2015 povinnosťou, dnes rezort školstva ponúka ako možnosť na báze dobrovoľnosti. Pokiaľ má rodina v pláne vrátiť sa späť na Slovensko a dieťa zaradiť do školy, deti vykonajú komisionálne skúšky. Podľa ich výsledkov riaditeľ zaradí školáka do príslušného ročníka.


https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/3149/budete-mat-skolaka-a-zijete-v-zahranici-zapis-do-slovenskej-skoly-je-pre-vas-povinny


Comments