Archív‎ > ‎Š. rok 2015-2016‎ > ‎Oznamy 2015-2016‎ > ‎

Výzva na voľby členov rady školy

uverejnené 29. 2. 2016, 5:30 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 2. 2016, 5:30 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Vec: Výzva na voľby členov rady školy

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice ako zriaďovateľ Základnej školy Podzáhradná 51, Bratislava, podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u 

na voľby členov Rady školy pri Základnej škole Podzáhradná 51, Bratislava

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.
Voľby členov rady školy v termíne zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov mestskej časti rozhodne zriaďovateľ.

                                                                              PhDr. Alžbeta Ožvaldová

                                                                                               starostka
 
ĉ
Miroslav Podzáhradná,
29. 2. 2016, 5:30
Comments