Archív‎ > ‎Š. rok 2012-2013‎ > ‎Oznamy 2012-2013‎ > ‎

Zápis do 1. ročníka, podmienky prijatia

uverejnené 15. 1. 2013, 5:50 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 2. 2013, 22:14 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
                    Pozývame Vás na:
                Á P S D O  1. R O Č N Í A,

ktorý sa uskutoční dňa:

 8.februára 2013 od 14,00 do 18,00 hod.

a 9. februára 2013 od 8,00  do 12,00  hod.

v priestoroch našej školy.

K zápisu je potrebné priniesť:

·        rodný list dieťaťa

·        občiansky preukaz zákonného zástupcu

·        žiadosť o prijatie do 1. ročníka (tlačivo sa nachádza na webovej stránke školy - v sekcii dokumenty)

·        dotazník o dieťati (tlačivo sa nachádza na webovej stránke školy - v sekcii dokumenty)

·        žiadosť o odklad školskej dochádzky, ak o neho žiadate (tlačivo sa nachádza na webovej stránke školy - v sekcii dokumenty)

·        rozhodnúť sa, či dieťa bude navštevovať etickú, alebo náboženskú výchovu !

    
                             Tlačivá budú k dispozícii aj na zápise.
                 Do rajónu našej školy patria ulice:

Amurská, Baltská, Bodrocká, Dudvážska, Dvojkrížna,

Hornádska,Hronská, Ipeľská, Ul. Janka Kráľa, Jókaiho, Kazanská,Korytnická, Latorická, Linzbothova, Podzáhradná, Uzbecká.   

Tešíme sa na Vás !

Podmienky prijatia:

Škola zapíše dieťa, :

 ·         ktoré dovŕši k 31. augustu 2013 šesť rokov života, dosiahne školskú zrelosť a rajonizáciou patrí na našu školu

·         ktoré malo v minulom roku odročenú školskú dochádzku a rajonizáciou patrí na našu školu

·         kde sa bude žiadať odklad školskej dochádzky a napriek tomu dovŕši k 31. augustu 2013 šesť rokov a rajonizačne patrí na našu školu

·         ktoré uspokojivo zvládne orientačný test školskej zrelosti vypracovaný naším pedagogicko-psychologickým servisom

·         ktorého súrodenec už navštevuje našu školu

·         ktoré sa narodilo po 1. septembri 2007 len na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia školskej zrelosti a písomného odporučenia školského psychológa a pediatra

·         ktoré má záujem navštevovať našu školu a rajonizačne na ňu nepatrí

 V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt  (tzv. spádová škola). Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na 1 základnú školu.

ZŠ Podzáhradná môže z dôvodu priestorových kapacít otvoriť budúci školský rok maximálne 3 triedy 1. ročníka.

Do školy sa budú preto prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy: www.zspodzaba.sk,po ukončení vyšetrenia školskej zrelosti. (približne v apríli.)

Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do konca mája doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

 

·         Rozhodnutie o prijatí do školy

·         Rozhodnutie o neprijatí do školy

·         Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

 

ĉ
Miroslav Podzáhradná,
15. 1. 2013, 5:50
Comments