Archív‎ > ‎Š. rok 2010-2011‎ > ‎Oznamy 2010-2011‎ > ‎

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 16. 1. 2011, 6:34 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 16. 1. 2011, 6:36 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka na našej škole dňa:

 

 11. februára 2011 od 14,00 do 18,00 hod.

12. februára 2011 od 8,00 do 12,00 hod.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

·        rodný list dieťaťa

·        občiansky preukaz zákonného zástupcu

·        žiadosť o odklad školskej dochádzky, ak o neho žiadate

 

Do rajónu našej školy patria ulice:

·        Amurská, Baltská, Bodrocká, Dudvážska, Dvojkrížna, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Ul. Janka Kráľa, Jókaiho, Kazanská, Korytnická, Latorická, Linzbothova,  Podzáhradná, Uzbecká.  


Ponúkame:

 • výučbu kvalifikovanými pedagogickými  pracovníkmi
 • výučbu  anglického, nemeckého, alebo francúzskeho jazyka od 3. ročníka
 • výučbu informatiky a informatickej výchovy
 • zapájanie sa do rôznych vedomostných, výtvarných, literárnych, športových súťaží olympiád, školských projektov
 • organizovanie kultúrnych vystúpení, besiedok, výchovných koncertov, eko- programov a výstav prác žiakov
 • organizovanie Dňa otvorených dverí
 • poradenský a reedukačný servis pre žiakov a rodičov, ktorý súvisí s prácou školského psychológa a špeciálneho pedagóga na škole
 • možnosť kontroly prospechu žiakov cez internetovú žiacku knižku
 • rôznorodé  záujmové krúžky
 • kvalitný školský klub od 6,00 do 18,00 hod
 • organizovanie Prázdninových školských dvorov
 • organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku, škôl  v prírode, školských výletov a exkurzií
 • úzku spoluprácu  s materskými školami v rajóne školy

 

Vybavenie školy:

        ·         24 kmeňových tried

        ·         Odborné učebne: prírodopisu, fyziky, chémie, hudobnej, technickej  výchovy, varenia...

        ·         Jazykové laboratórium na výučbu cudzích jazykov

        ·         Učebňa s interaktívnou tabuľou

        ·         3 učebne  informatickej výchovy so spätným dataprojektorom

        ·         2 telocvične, stolnotenisová herňa            

        ·         Videoklubovňa,  žiacka knižnica

        ·         Vstupná aula na organizovanie vystúpení

        ·         Samostatný pavilón ŠKD

        ·         Školská jedáleň

        ·         Udržiavaný školský areál s futbalovým a bassebalovým ihriskom

        ·         Environmentálny náučný chodník   

Comments